Foto's 
Curriculum
Familiehistorie
wapen
Stamboom
Stamboom
Naam zoeken

Nederlands (1K)English (1K)Deutch (1K)Français (1K)

De familienaam PIRARD

De naam Pirard is afgeleid van PETRUS (een gelatiniseerde vergrieksing van het semitisch woord CEPHAS = steenrots), de naam van de eerste paus.

Later kwam de naam in verschillende varianten voor:
Frans: Pierre, Pierrard, Pierrot
Waals: Pirard, Pira, Pirar, Piré, Pierard
Nederlands: Peter, Pieter, Pie, Peer, Pede
Middelnederlands: Pieraert, Pieraerts, Pierraer, Pieraer, Piraer

Reeds ten tijde van KAREL DE GROTE, tussen 836 en 840 was er een PIRARD bisschop van LUIK. Hij was opvolger van WALCANTUS en voorganger van HARDGARDUS.
Volgens Jean d'Outremeuse (Ly myreur des Histors) was deze Bisschop PIRARD de zoon van RENIER de BAR en kleinzoon van de Graaf van NAMEN. Bar was aanvankelijk een graafschap, later een hertogdom.

Een nogal kleurrijke en controversiële naamgenoot is HENRI-FRANCOIS PIRARD de LAVAL, vooral gekend als l'abbé DUVAL PYRAU, geboren te STEMBERT op 4 oktober 1737 en er gestorven op 8 juni 1800.

Vele PIRARD's behoorden in de Middeleeuwen tot de adelstand:
Pierard de Hanoy, Pierard Huyet, Pirard le Cerpentier, Pirart de Saint-Georges, Pirard le Blavier, Pirard d'Anthinne, Pirard de Harroy, Piraer de Fêcereux, Pirart Colle de Namur, Pirard de Surice, enz.
Maar deze families zijn vermoedelijk allemaal uitgestorven.

In onze stamreeks die voorlopig terug gaat tot het einde van de Middeleeuwen (ca. 1450) werd de familienaam achtereenvolgens gespeld als volgt:
PIERAERT Willem (TIENEN ca. 1400-1460)
PIERAER Aegidius (WILDEREN ca. 1700-1749)
PIERAERT Godefridus (WILDEREN 1733-?)
PIERART Jacques (1771-1849)
PIRARD Gilles (Egide) (MIELEN-BOVEN-AALST 1813-?)
PIRARD Balthasar (SINT TRUIDEN 11 JULI 1844 - BRUSTEM 16 SEP 1913)

Al deze varianten zijn begrijpelijk, omdat vaste familienamen of toenamen pas in onze streken in gebruik werden genomen na het CONCILIE VAN TRENTE (1545-1563) en dat die namen steeds fonetisch werden gespeld, en daardoor van streek tot streek in de registers konden verschillen.
In de parochieregisters die steeds in het Latijn werden ingevuld komt men soms in één bepaalde doop-, huwelijks- of overlijdensakte of op één en dezelfde bladzijde eenzelfde naam tegen op twee of meer verschillende wijzen geschreven. Sommige parochiepriesters schreven zelfs hun eigen naam op eenzelfde bladzijde twee tot driemaal anders gespeld. Hoofdletters werden daarbij praktisch nooit gebruikt.

Geboorten, huwelijken en later ook overlijdens werden dus na het Concilie van Trente in parochieregisters opgetekend. In onze streken was dat vanaf 1588 ongeveer.

Adellijke families hadden in onze streken veel vroeger een familienaam. Ze werden gewoonlijk, maar niet altijd, genoemd naar de plaats waar ze hun leengoed hadden.

Na 1796, sinds de bezetting van onze streken door de troepen van Napoleon, werd bij ons de BURGERLIJKE STAND ingevoerd. Voor genealogisch onderzoek is dit het begin van de belangrijkste en zekerste periode.
Het dragen van een familienaam werd dan overal wettelijk verplicht.

(ref. Victor Pirard, Landen 5 februari 1988)  

TOP


Vul een naam in naar keuze

en druk daarna op 'GO'

Onze stamboom doorzoeken :

Familienaam Voornaam.

 

of:

Bezoek onze stamboom online.

TOP


Nederlands (1K)English (1K)Deutch (1K)Français (1K)

Le nom de famille PIRARD

Le nom Pirard est déduit de PETRUS (grec latinisé du mot sémite CEPHAS = rocher de pierre), le nom du premier pape.

Plus tard le nom est présent en plusieurs variantes :
Français: Pierre, Pierrard, Pierrot
Wallon: Pirard, Pira, Pirar, Piré, Pierard
Néerlandais: Peter, Pieter, Pie, Peer, Pede
Néerlandais moyen: Pieraert, Pieraerts, Pierraer, Pieraer, Piraer

Déjà lors du temps de CHARLEMAGNE, entre 836 et 840 il y eût un PIRARD évêque de LIEGE. Il était le successeur de WALCANTUS et le précurseur de HARDGARDUS .
Selon Jean d'Outremeuse (Ly myreur des Histors) cet évêque PIRARD était fils de RENIER de BAR et petit fils du Compte de NAMUR. Bar était originallement une comptée, plus tard un Duché .

Un homonyme assez pittoresque et controversiel est HENRI-FRANCOIS PIRARD de LAVAL, surtout connu comme l'abbé DUVAL PYRAU, né à STEMBERT le 4 octobre 1737 et mort le 8 juin 1800.

Beaucoup de PIRARDs aux Moyen Ages appartenaient à la noblesse : :
Pierard de Hanoy, Pierard Huyet, Pirard le Cerpentier, Pirart de Saint-Georges, Pirard le Blavier, Pirard d'Anthinne, Pirard de Harroy, Piraer de Fêcereux, Pirart Colle de Namur, Pirard de Surice, enz.
Mais ces familles ont probablement toutes disparues.

Dans notre série généalogique remontant en ce moment jusque fin des Moyen Ages (ca. 1450) le nom était épelé chronologiquement comme suit:
PIERAERT Willem (TIENEN ca. 1400-1460)
PIERAER Aegidius (WILDEREN ca. 1700-1749)
PIERAERT Godefridus (WILDEREN 1733-?)
PIERART Jacques (1771-1849)
PIRARD Gilles (Egide) (MIELEN-BOVEN-AALST 1813-?)
PIRARD Balthasar (SINT TRUIDEN 11 JULI 1844 - BRUSTEM 16 SEP 1913)

Tous ces variants s'expliquent du fait que les noms de familles ou surnoms étaient seulement utilisés dans nos régions après le CONCILE DE TRENTE (1545-1563) et que ces noms étaient toujours épelés phonétiquement, et par conséquent ils pouvaient varier de région en région dans les registres.
Dans les registres de paroisse toujours conçus en Latin on rencontre parfois dan un seul acte de naissance, de mariage ou de décès, voir sur une page unique le même nom en deux ou trois orthographes. Certains prêtres de paroisse notaient leur propre nom sur la même page en plusieurs formes orthographes. Les lettres capitales n'étaient presque jamais utilisées à ce but.

Les naissances, mariages et décès étaient donc notés dans les registres paroissiaux à partir du Concile de Trente. Dans nos régions cela se faisait à partir de 1588 environ.

Les familles de la noblesse eurent leur nom de famille beaucoup plus tôt dans nos régions. D'habitude,mais pas toujours, elles étaient nommées vers l'endroit de leur propriété.

Après 1796, a partir de l'occupation de nos régions par les troupes de Napoléon, on introduisit chez nous le REGISTRE CIVIL. Pour les recherches généalogiques ceci est le début de la période principale et la plus sûre.
La portée d'un nom de famille est dès lors devenu légalement obligatoire partout.

(ref. Victor Pirard, Landen, le 5 février 1988)  

TOP

thuispagina Laatste wijziging: door B.Pirard (©) 18 november 2004 11:35, email contact - Copiëren toegelaten mits bronvermelding -