Foto's 
Curriculum
Familiehistorie
wapen
Stamboom
Stamboom
zoeken
wapenschild

Nederlands (1K)English (1K)Deutch (1K)Français (1K)

Het blazoen of familiewapen

De blazoenering van het familiewapen PIRARD luidt als volgt:
"van vair in zes rijen; in het vrij kwartier van keel een gouden ster"

In bijgaande tekening werd de door Pater Petra Sancta in 1638 ontworpen kleurencode voor zwart-wit druk van punten en lijnen toegepast. De werkelijke kleuren zijn aan de hand van de codelijst te reconstrueren.

Vair is geen kleur in de heraldiek maar oorspronkelijk een pels zoals hermelijn.
Vair werd in de Middeleeuwen gebruikt voor de voering van mantels van hooggeplaatste personen die zich de aankoop van het vel van vele Siberische eekhoorntjes konden veroorloven. Gewoonlijk werd het blauwe vel van de rug en het witte van de buik zodanig gesneden dat ze de vorm van in elkaar passende vairklokjes kregen.
Later wordt deze pels in de heraldiek door een kleur (azuur) een een metaal (zilver) vervangen.

Keel = rood (in onze streken een veelvuldig gebruikte kleur in de heraldische wapens). Symboliek: trouw, volharding.

Goud = metaal in de heraldiek. Symboliek: verstand, aanzien, deugd, grootheid.

Zilver = metaal in de heraldiek. Symboliek: reinheid, wijsheid, onschuld, kuisheid, vreugde.

Azuur = blauw = kleur in de heraldiek. Symboliek: rouw.

Het familiewapen PIRARD is vermoedelijk ontworpen en voor het eerst gebruikt of gevoerd door WILLEM PIERAERT, schepen te TIENEN tegen het einde van de Middeleeuwen.
Na heel wat opzoekingen werd het teruggevonden als lakzegel bij twee documenten die in het Archief van de SINT-GERTRUDISABDIJ te LEUVEN berusten (1452 en 1456).

Het is geen adellijk wapen, dat gewoonlijk door een koning of keizer werd toegekend, maar een burgerlijk wapen dat in die tijden vooral van functioneel belang was. Documenten van schepenbanken werden immers door schepenen "bezegeld" met hun persoonlijk wapen. Na de opkomst van de steden behoorden schepenen in de Middeleeuwse maatschappij tot de rijke burgerij.

Het voeren van wapens of blazoenen ontstond in het begin van de 12de eeuw bij de adel, de ridderstand. Ze dienden als herkenningstekens op slagvelden en bij toernooien.

De burgerlijke wapens ontstonden in de Zuidelijke Nederlanden reeds rond het midden van de 13de eeuw.
Voornamelijk na de Franse Revolutie en de daarop volgende bezetting van onze streken door de troepen van Napoleon is deze gewoonte in onbruik geraakt.

Familiewapens worden enkel nog door de adel gebruikt, maar de heraldiek komt nog veel voor onder de vorm van wapens voor steden en gemeenten.

wapen (444K)

(ref. Victor Pirard, Landen 5 februari 1988)

Nederlands (1K)English (1K)Deutch (1K)Français (1K)

L'arme de famille PIRARD

L'arme ou insigne PIRARD est décrite comme suit:
" de vair en six rangées ; au quartier libre de gueule une étoile d'or "

Dans le dessin le code de couleurs établi par Père Petra Sancta pour l'imprimerie noir et blanc, basé sur lignes et points, a été appliqué. Les couleurs vraies sont à reconstruire à partir de la liste des codes.

'Vair' n'est pas une couleur en héraldique, mais originalement une fourrure tel que hermine.
Le vair était utilisé dans les Moyen Ages comme fourrure des manteaux de personnes de haut rang dans la société, pouvant se permettre l'achat de la peau de maintes écureuils sibériens. On coupait normalement la peau bleue du dos et la peau blanche argentée du ventre de telle façon qu'elles obtenaient la forme de cloches de vair pouvant s'agripper l'une dans l'autre.
Plus tard cette fourrure sera remplacée en héraldique par une couleur (l'azur) et un métal (l'argent).

Gueule = rouge (couleur utilisée abondamment dans nos régions sur les armes héraldiques). Symbolique : fidélité, persévérance.

Or = métal en héraldique. Symbolique : raison, estime, vertu, grandeur.

Argent = métal en héraldique. Symbolique : pureté, sagesse, innocence, pudeur, joie.

Azur = bleu en héraldique. Symbolique : deuil.

Probablement l'arme de famille PIRARD a été rédigé et utilisé pour la première fois par WILLEM PIERAERT, échevin de TIRLEMONT vers la fin des Moyen Ages.
Après des recherches considérables elle a été retrouvée comme sceau accompagnant deux documents se trouvant dans les archives de l'ABEILLE DE LA SAINTE GERTRUDE à LOUVAIN (1452 en 1456).

Ce n'est pas un insigne de noblesse, telles qu'elles étaient accordées par un roi ou un empereur, mais une insigne civile, qui de ces temps là avait surtout une importance fonctionnelle. Les documents des barreaux d'échevin étaient " signés " par les échevins de leur propre arme ou insigne. Après la venue des villes, les échevins médiévaux se comptaient parmi la bourgeoisie fortunée.

Porter l'arme ou l'insigne a fait son entrée début 12ième siècle par les représentants de la noblesse, les gentilshommes. C'était leurs signes de reconnaissance au champs de batailles et lors des tournoies.

Les insignes civils étaient nés déjà dans les Pays-Bas du Sud la moitié du 13ième siècle.
C'est surtout après la Révolution Française, et l'occupation de nos contrées par les troupes de Napoléon qui s'en suivit, que cette coutume s'est refoulée dans l'oubli.

Aujourd'hui les armes de famille sont seulement utilisées par la noblesse, mais l'héraldique continue à figurer sous forme d'armes de villes et de communes.

wapen (444K)

(ref. Victor Pirard, Landen, le 5 février 1988)

thuispagina Laatste wijziging: door B.Pirard (©) 18 november 2004 21:24, email contact - Copiëren toegelaten mits bronvermelding -